Eskimi has started to implement a project financed from the European Regional Development Fund

News
October 29, 2020
Eskimi has started to implement a project financed from the European Regional Development Fund

Lithuanian version below

2014-2020 European Union Investment Fund Action Program | Eskimi

UAB “Aktyvus Sektorius” (a.k.a. Eskimi) has started to implement the project “Development and testing of a platform and algorithms for the efficiency of Eskimi telecommunications market analysis and marketing”, financed from the European Regional Development Fund. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0154.

Project budget: EUR 1,895,934.85, of which EU part: EUR 1,197,478.44.

Start of activities: 2020 June 19
Expected completion of activities: 2022 June 18

The aim of the project is to develop an innovative product, Telecom Offline Attribution Platform, through R&D activities.

The task of the project is to create a prototype of the Telecom Offline Attribution Platform.

The main activities of UAB “Aktyvus Sektorius” are the identification and analysis of online advertisements in the mobile communication sector, as well as mobile payment activities. UAB “Aktyvus Sektorius” is the founder of the Eskimi platform.

Eskimi will develop a platform and algorithms focused on global telecommunications companies that will help mobile and fixed operators conduct real-time market research on Internet users, segment customers according to their consumption and potential needs. The platform will also have a unique opportunity to determine the effectiveness of operators ’campaigns where the final purchase is not made online but at physical outlets. The platform will also significantly increase the quality of mobile operators ’digital marketing campaigns, lower prices and increase the likelihood of customers buying.

2014-2020 European Union Investment Fund Action Program | Eskimi

UAB „Aktyvus Sektorius“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Eskimi telekomunikacijų rinkos analizei ir rinkodarai efektyvinti skirtos platformos ir algoritmų sukūrimas ir testavimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0154.

Projekto biudžetas: 1 895 934,85 Eur, iš jų ES dalis: 1 197 478,44 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. birželio 19 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. birželio 18 d.

Projekto tikslas – inovatyvaus produkto „Telecom Offline Attribution Platform“ kūrimas, vykdant MTEP veiklas.

Projekto uždavinys – „Telecom Offline Attribution Platform“ prototipo sukūrimas.

UAB „Aktyvus Sektorius“ pagrindinės veiklos, tai internetinių reklamų identifikavimas ir analizavimas mobiliojo ryšio sektoriuje, bei mobiliųjų atsiskaitymų veikla. UAB „Aktyvus sektorius“ yra „Eskimi“ platformos įkūrėjas.

„Eskimi“ vystys į pasaulio telekomunikacijų įmones orientuotą platformą ir algoritmus, kurie padės mobiliojo ir fiksuoto ryšio operatoriams realiu laiku atlikti rinkos tyrimus apie interneto vartotojus, segmentuoti klientus pagal jų vartojimą ir potencialius poreikius. Platforma taip pat turės unikalią galimybę ir leis nustatyti operatorių vykdomų kampanijų efektyvumą, kai galutinis pirkimas vykdomas ne internete, bet fizinėse prekybos vietose. Taip pat platforma leis stipriai pakelti mobilių operatorių skaitmeninės rinkodaros kampanijų kokybę, sumažinti kainas ir padidinti klientų pirkimo tikimybę.

Suggested reading

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information or edit Preferences.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

You have successfully subscribed to
the newsletter. Thanks!
Oops! Something went wrong while submitting the form. Try again!
Eskimi advertising browser dashboard